VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY FIRMY TELEMETER ELECTRONIC s.r.o.


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchod se zbožím a službami, včetně služeb poradenských je společností Telemeter Electronic s.r.o.,IČ 280 81 340, se sídlem České Vrbné 2364, 370 11 České Budějovice, (dále jen prodávající) se třetími osobami, které nejsou spotřebiteli, (dále jen kupující) uskutečňován na základě kupních smluv a dle těchto Prodejních, dodacích a platebních podmínek. V ostatním platí především ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění. Tyto prodejní a dodací podmínky kupující uznává za závazné podáním objednávky, případné nákupní podmínky kupujícího jsou tímto výslovně vyloučeny.
1.2. Prodávající dodává zboží popsané ve firemních technických prospektech (technických listech) či jiné výrobní dokumentaci zpravidla s ohledem na závazné české a evropské normy. Údaje v těchto podkladech se mohou lišit od konkrétních výstupních hodnot a nemohou být brány jako závazné.


2. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy
2.1. Zboží, nebo služba jsou objednávány písemně prokazatelným způsobem (faxem, elektronickou poštou, dopisem). Písemná objednávka musí obsahovat název objednávajícího podle OR, RŽP, přesnou fakturační adresu, IČ, DIČ a dále přesnou specifikaci zboží, jeho množství, balení, požadovanou lhůtu, místo a způsob dodání. Prodávající v přiměřené lhůtě objednávku potvrdí – tímto je kupní smlouva uzavřena. Objednávka neobsahující uvedené údaje, nebo objednávka nepotvrzená nezavazuje prodávajícího k plnění, ale pokud na jejím základě prodávající kupujícímu zboží dodá, je kupující povinen zboží převzít a zaplatit. Objednávka doručená kupujícím prodávajícímu je závazná.


3. Doba plnění, místo plnění
3.1. Termíny dodání uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro prodávajícího závazné, platí pouze tehdy, je-li objednávka prodávajícím písemně potvrzena.
3.2. Plnění je možné po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího provést také formou dílčích dodávek.


4. Vyšší moc
V případě události vyšší moci, která nastane u prodávajícího či jeho subdodavatelů, se dodací doba prodlužuje o dobu trvání překážky, včetně přiměřené lhůty na dodatečné zpracování Bude-li dohodnutý termín dodání překročen o více než jeden měsíc, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Za vyšší moc se považují události znemožňující nebo výrazně komplikující plnění, zejména pak mobilizace, válka nebo podobný stav, blokáda, zákaz dovozu či vývozu, překážky v dopravě, úřední opatření, výpadky ve výrobě, prodlení dodávek surovin, stávka, výluka, přírodní katastrofa apod.


5. Ceny zboží, obalů a palet EUR
5.1. Ceny se rozumí bez DPH, nevyplývá-li z ceníku nebo zvláštní dohody jinak.
5.2. Při dodávce do zahraničí hradí kupující všechny odvody, poplatky, cla apod. Výše těchto plateb je stanovena právními předpisy daného státu. Kupující bere na vědomí, že výši těchto plateb nemůže prodávající žádným způsobem ovlivnit.
5.3. Kupující a jeho smluvní partneři jsou povinni uvést prodávajícímu místo dodání a příjemce dodávaného zboží, eventuelně služeb. Změny dohodnutého místa dodání jsou možné jen s předchozím souhlasem prodávajícího.
5.4. Zajišťují-li dopravu zboží vozidla objednaná prodávajícím, vycházejí ceny z nejvýhodnějšího objemu dodávky. Při nižším množství a při neúplném využití vozidla se účtuje odpovídající přirážka. Pro výpočet ceny přirážky, respektive dopravy je rozhodující hmotnost stanovená dodavatelským závodem.


6. Platební podmínky
6.1. Kupující se zavazuje uhradit svůj závazek ve výši celé kupní ceny uvedené ve faktuře ve lhůtě splatnosti. Dnem úhrady závazku je den připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
6.2. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je mezi prodávajícím a kupujícím sjednán ve prospěch prodávajícího úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.3. Dluží-li si prodávající a kupující vzájemně plnění stejného druhu, může každý z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. Toto ustanovení se vzahuje pouze na splatné pohledávky.


7. Výhrada vlastnictví
7.1. Vlastnické právo nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči němu.
7.2. Prodávající je v případě prodlení kupujícího s placením oprávněn omezit, nebo zastavit další plnění vůči kupujícímu a již dodané zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. Kupující zmocňuje tímto prodávajícího ke vstupu do svého podniku za účelem odvozu nezaplaceného zboží.
7.3. Prodávající je oprávněn v případě neplnění závazku kupujícího, spočívajícího v řádné a včasné úhradě plateb vyúčtovaných kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy, nebo smluv. Tímto nejsou dotčeny nároky prodávajícího na úhradu všech pohledávek a to i včetně práva na náhradu škody, kupujícím způsobených.


8. Záruka za jakost, odpovědnost za vady
8.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce minimálně 6 měsíců s tím, že podle individuální dohody s přihlédnutím k druhu zboží lze poskytnout i záruční dobu delší.
8.2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
8.3. Prodávající odpovídá za vady podle zákonných předpisů a těchto prodejnícha dodacích podmínek. Za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků, splňující požadavky příslušné technické dokumentace prodávajícího, zejména technických listů a technologických předpisů, bezpečnostních listů.
8.4. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení veškerých podmínek, uvedených v technické dokumentaci prodávajícího.
8.5. Prodávající neručí za vady, poruchy a škody, vzniklé nesprávnou aplikací materiálů či systémů, či jejich nevhodným užitím.
8.6. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká v případech, kdy při dopravě, manipulaci a skladování se kupující, nebo třetí osoba – odběratel kupujícího, neřídí pokyny v technické dokumentaci zboží nebo pokyny prodávajícího.
8.7. Prodávající neručí za škody vzniklé užitím zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.
8.8. Úspěšné uplatnění práva z odpovědnosti za vady kupujícím předpokládá, že:
8.8.1. kupující zajistí, aby bezodkladně po dodání zboží na místo určení bylo překontrolováno, zda označení dodávky souhlasí s objednávkou a odchylky, nebo jiné nedostatky byly bezodkladně oznámeny písemně prodávajícímu s jednoznačným určením druhu zboží, reklamovaného množství, čísla dodacího listu a s uvedením druhu závady. Řidiči dodavatelských kamionů nejsou oprávněni přijímat reklamace.
8.9. Reklamace vad, u nichž nebyla respektována výše uvedená ustanovení, nemohou být uznány.
8.10. Reklamované zboží nebo zboží uznané jako závadové se nesmí dále zpracovávat.
8.11. Zaručení specifických vlastností dodaného zboží platí jen tehdy, pokud prodávající takovýto požadavek kupujícího písemně potvrdil.
8.12. Věc je vadná, nemá-li stanovené vlastnosti. V případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu a v případě podstatného porušení smouvy má kupující právo na odstranění vady, přiměřenou slevu, odstranění vady dodáním nové věci, případně chybějící věci, nebo odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil bez zbytečného odkladu po oznámení vady.


9. Přechod nebezpečí škody na věci
Nebezpečí škody na věci přechází:
9.1. pokud je místem dodání místo určené kupujícím předáním v místě určení. Kupující nebo jeho odběratel je povinen zajistit, aby pro zachování nároků za dobu přepravy vůči dopravci zjistila stav věci před vykládkou neutrální osoba, nebo aby tento stav byl prokazatelně zjištěn jinak.


10. Oblast platnosti nabídky a uzavření smlouvy
10.1. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Kupní smlouva se uzavírá písemným potvrzením objednávky, případně též pouhou dodávkou.
10.2. Pokud by některé ustanovení těchto prodejních a dodacích podmínek bylo neplatné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. V případě neplatnosti, smluvní strany dohodnou neprodleně novou úpravu, kterou bude možno dosáhnout zamýšleného hospodářského účelu.


11. Místo soudní příslušnosti
Dohodnutým místem soudní příslušnosti je soud příslušný podle sídla společnosti Telemeter Electronic s.r.o. Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit rovněž nároky podle místa soudní příslušnosti kupujícího.


12. Užitelné právo
Pro všechny právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platí český právní řád.


13. Elektronické zpracování dat
Prodávající je oprávněn shromažďovat, ukládat a zpracovávat údaje o kupujících při respektování ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.


14. Společná ustanovení
14.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly rizika a případné škody, které mohou vyplývat z činností souvisejících s použitím zboží a plněním kupní smlouvy.
14.2. Obě smluvní strany jsou povinny důsledně zajistit dodržování důvěrnosti obchodních informací, vyplývajících ze vzájemného obchodního vztahu.
14.3. Tyto prodejní, dodací a platební podmínky společnosti Telemeter Electronic s.r.o. jsou platné na období od 06/08 do odvolání.


© 2024 Telemeter Electronic s.r.o. | České Vrbné 2364 | 370 11 České Budějovice | tel. +420 385 310 637 | info@telemeter.cz